White House: Biden won’t visit DMZ during trip to South Korea