As Biden Prepares to Tout Economy, Fed Chair Powell Takes a Cautious Tone